Trong tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam thì tiệc Tứ Phủ là ngày lễ rất quan trọng đối với các con nhang đệ tử. Đây là những ngày tiệc thiêng liêng nhất để mọi người dâng lễ cầu khấn, thành tâm tưởng nhớ ơn đức của các tiên thánh.

Các ngày khánh tiệc Tứ Phủ trong tín ngưỡng Đạo Mẫu

Đầu tiên, hãy cùng datnenlagi.net đi vào tìm hiểu tiệc Tứ Phủ là gì? Trong dân gian những ngày lễ này sẽ thường được thủ nhang bản đền hoặc bản hội tổ chức cầu lễ mở chai đàn trước để cầu quốc thái dân an, bách gia trăm họ hưởng thái bình, thịnh vượng. Bởi vậy đây là dịp để các con nhang đệ tử từ khắp mọi miền tổ quốc tập trung về bản đền, nơi khánh tiệc tiên thánh để dâng hương, bái thánh cầu an sức khỏe cho gia quyến và bản mệnh.

Hiện nay, ngày khánh tiệc Tứ Phủ được tổ chức với nhiều hình thức và rất đa dạng, phong phú. Tuỳ thuộc vào đặc điểm phong tục của mỗi vùng, miền sẽ có một số đặc điểm riêng tuy nhiên vẫn sẽ rất trang nghiêm, thành tâm nhất bái.

Dưới đây là các ngày lễ khánh tiệc chính của tiên thánh trong tam tứ phủ, 

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 1

Ngày 06/01: khánh tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn

Ngày 09/01: khánh tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế

Ngày 09/01: tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa

Ngày 10/01: khánh tiệc Ông Hoàng Bát Nùng, tiệc Quan lớn Đệ Nhất

Ngày 12/01: khánh tiệc Đệ Nhất Vương Cô  và tiệc Bà Chúa Kho

Ngày 15/01: đại lễ Thượng Nguyên (Rằm tháng) và khánh tiệc Tản Viên Sơn Thánh

Ngày 17/01: tiệc cô Tân An

Ngày 20/01: ngày nhà Trần ra quân

Ngày 19-21/01: khánh tiệc Tứ Vị Vua Bà (tại Đền Cờn Nghệ An)

Ngày 25/01: hội đồng đại lễ Trần triều

 

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 2

Ngày 01/02: khánh tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Mẫu Đông Cuông)

Ngày 02/02: khánh tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn

Ngày 03/02: khánh tiệc Đức Thánh Nhượng Đại Vương ( Tướng Quân Trần Quốc Tảng) – Đền Cửa Ông-Quảng Ninh + Tiệc Chầu Đệ Nhị

Ngày 06/02: khánh tiệc Chúa Cà Phê

Ngày 12/02: khánh tiệc Mẫu Tuyên Quang

Ngày 13/02: tiệc thần Bạch Mã (ngày sinh)

Ngày 14/02: khánh tiệc đản nhật Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

Ngày 15/02: khánh tiệc Quốc Mẫu Tây Thiên

Ngày 15 – 16/02: tiệc Chúa Nguyệt Hồ

Ngày 17/02: tiệc Cậu Đệ Nhất

Ngày 20/02: tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Lê Mai Đại Vương; Sơn Trang công chúa)

Ngày 21/02: (có nơi 24/02) tiệc Mẫu Sòng Sơn

Ngày 28/02: (có nơi 22/04) tiệc Quan Hoàng Lục An Biên

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 3

Ngày 02/03: tiệc Cô Bé Cửa Suốt

Ngày 03/03: tiệc Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh (Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên)

Ngày 06/03: tiệc Vương tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Đại Vương

Ngày 07/03: tiệc Cậu Bé Đồi Ngang

Ngày 14/03: tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Ngày 17/03: tiệc Chầu Tám Bát Nàn

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 4

Đại lễ nhập Hạ

Ngày 01/04: tiệc An Sinh Vương Trần Liễu

Ngày 12/04: (có nơi 01/04) tiệc chúa Thác Bờ

Ngày 18/04: tiệc Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Ngày 19/04: tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà

Ngày 24/04: tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Ngày 24-30/4: tiệc Đức Thánh Cả đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 5

Ngày 05/05: tiệc Đệ Nhị Vương Cô

Ngày 07/05: tiệc Đức Thánh Tứ

Ngày 10/05: tiệc Chầu Lục Cung Nương (ngày chầu bà giáng sinh) + Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên + Tiệc Cô Sáu Sơn Trang (Cô Sáu Lục Cung)

Ngày 20/05: tiệc Chầu Năm Suối Lân (Cô Năm Suối Lân)

Ngày 25/05: tiệc Quan Lớn Tuần Tranh (ngày hóa)

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 6

Ngày 01/06: tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh

Ngày 10/06: tiệc Mẫu Đệ Tam

Ngày 12/06: tiệc Mẫu Thác Đền Hàn + Tiệc Cô Bơ Bông

Ngày 24/06: tiệc Quan Lớn Đệ Tam + Tiệc Cô Bé Minh Lương

Ngày 26/06: tiệc Quan Hoàng Bơ (Quan Hoàng Ba) + Tiệc Cô Tám Đồi Chè

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 7

Ngày 06/07: tiệc Cô Tư

Ngày 17/07: (hoặc 07/07) khánh tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà

Ngày 14/07: tiệc Ông Hoàng Đôi (đền Bảo Hà)

Ngày 21/7: tiệc Chầu Bảy Kim Giao + Tiệc Cô Bảy Kim Giao + Tiệc Cô Cả Núi Dùm

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 8

Ngày 03/08: tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương

Ngày 06/08: tiệc Mẫu Đền Ghềnh Nguyên Phi Ỷ Lan (Ngọc Hân Công Chúa);

Ngày 15/08: tiệc đản nhật Đức Quốc Mẫu Phủ Dầy Liễu Hạnh Công Chúa

Ngày 15/08: tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân ( tiệc Đản Nhật)

Ngày 20/08: tiệc Trần Triều – Đức Thánh Trần – Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Ngày 22/08: tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (Đền Đồng Bằng) + Tiệc Quan Lớn Thất Đào Tiên

Ngày 24/08: tiệc Quan Lớn Đệ Nhất

 

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 9

Ngày 02/09: tiệc Cô Bé Suối Ngang (Phố Vị Lạng Sơn)

Ngày 04/09: tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ

Ngày 09/09: (hoặc 01/09) tiệc Cô Chín Đền Sòng

Ngày 09/09: tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu + Tiệc ông Chín Thượng + Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh

Ngày 12/09: (có nơi 19/09) tiệc Chầu Bé Bắc Lệ

Ngày 13/09: tiệc Cô Đôi Cam Đường

Ngày 15/09: tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà (ngày hóa)

Ngày 20/09: tiệc Chầu Lục Cung Nương (ngày hóa) + Tiệc Công Đồng Bắc Lệ + Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 10

Ngày 10/10: tiệc Ông Hoàng Mười (Nghệ An – Hà Tĩnh)

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 11

Ngày 02/11: tiệc Quan Lớn Đệ Nhị

Ngày 06/11: tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh

Ngày 10/11/2020: (có nơi 20/9) tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ (Chầu Mười Mỏ Ba)

Ngày 11/11: tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Đản nhật Quan Lớn Thanh Tra Giám Sát)

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 12

Ngày 01-22/12: Đại Lễ Tất Niên

Ngày 25/12: tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Trên đây là các ngày tiệc Tứ Phủ của Đạo Mẫu trong 1 năm. 

Xem Thêm: